top of page

LEIEVILKÅR

Avtalen

Utleierens tilbud er bindende for den periode som leieavtale er inngått. Avtale anses inngått når leiekontrakt er bekreftet eller ved utlevering av utstyr. Leietiden løper fra da utstyret hentes/leveres og løper til og med da utstyret skal leveres tilbake. Utleieren har ikke ansvar for om utstyret dekker leietakers behov med mindre det er særskilt bekreftet i kontrakten.

Avbestilling

  • Leietaker forplikter å betale den leien som er i avtalen. Avbestillingsfrist for utstyr som er bestilt og bekreftet er 24 timer før avtalt leieperiode.

  • Utleier har plikt til å varsle leietaker hvis det oppstår forhold som medfører at utstyr ikke blir levert som avtalt. Leietaker kan uten ansvar for seg avbestille bestilt utstyr.

 

Utstyrets bruk

Leieutstyret kan bare benyttes av kunden eller for dennes regning. Leietakeren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende. For bruk utenfor Norden kreves utleiers samtykke. Kunden er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende leieutstyr og bruk blir overholdt, også gjeldende parkerings-

bestemmelser. Kunden svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk forøvrig.

Ved bruk av stillas skal bruker/oppsetter ha fullført stillaskurs, bruker står selv ansvarlig for ulykker som skulle oppstå.

Stell av utstyret

Kunden skal passe godt på utstyret. Kunden er ansvarlig for forsettlig skade som skyldes skjødesløshet.

Utstyret skal leveres tilbake i samme stand som ved utleietidspunkt. Kunden har ansvar for renhold av utstyret før innlevering og avtalt forebyggende vedlikehold. Om kunde ikke overholder avtale om renhold kan leietaker bli belastet for dette.

Tilbakelevering av utstyret

Leieutstyret skal tilbakeleveres på samme sted som det ble avhentet med mindre noe annet er avtalt. Hvis ikke, må leietaker betale merutgiftene for å hente utstyret. Dersom utstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt uten leiers samtykke, har utleier rett til å kreve godtgjørelse og eventuelt erstatning for utleiers ulempe. Vi tar forbehold om at skader som er skjult ved innlevering kan bli belastet i ettertid. Om utstyret ikke er rengjort før levering vil leietaker bli belastet for dette, se gebyrliste.

Besiktigelse

Utleier har rett til å besiktige utstyr i leieperioden dersom han har skjellig grunn til å anta at leieforholdet settes i fare eller at det foreligger en verdiforringelse utover det som følger av normal bruk.

Forsikring

Ved skade skal utleier kontaktes snarest og leietaker plikter å medvirke til at skaden begrenses. 

  • Politianmeldelse skal foreligge ved tyveri.

  • Utleier står ikke økonomisk ansvarlig for ulykker påført leietaker eller tredjepart.

  • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader/tyveri påført utlånt utstyr. Det er leietakers oppgave at leieobjekter er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbrudds sikring, jfr. B2 krav som gjelder for byggeplass.

  • Manglende varsel, det er leietagerens ansvar å melde inn skader. Skader som hadde vært dekningsberettig, men allikvel ikke dekkes av forsikringsselskapet vil egenandel ikke begrenses fordi skaden ikke ble meldt innen fristen. Jfr. Pkt.5

  • Ved uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettig, skal leietaker dekke utleierens skadeutbedringskostnader.

  • Ved kjøp av Sande utleiesenters forsikring reduseres egenandelen ved en ulykke eller ved skade på et produkt, samt leietaker har overholdt sin plikt om forsvarlig bruk.

Priser og betalingsvilkår

Utleier kan kreve forskuddsbetaling av leietaker. Om ikke annet er forhåndsavtalt er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager. Etter forfall belastes rente med 1,5% pr. påbegynt måned. Leieavtaler med kontokunder faktureres etterskuddsvis, med leietid over 1 mnd. varighet faktureres etterskuddsvis siste virkedag i måneden, andre kunder faktureres forskuddsvis for leieperioden. Om leietaker ikke innleverer utstyr til avtalt tidspunkt vil leietaker bli belastet for ny leieperiode de timer/dager den som leier går over avtalt leieperiode. Standard leiepriser vil gjelde.

Gebyr

Fakturagebyr - kr 55,20,-

Vaske-gebyr av tilhenger - kr 480,00,-

Administrasjonsgebyr - kr 224,00,-

Skademelding - kr 224,00,-

Priser eks. mva

bottom of page